Search

Leerplicht en verlof

Zodra uw kind vier jaar is mag het naar school. Als uw kind 5 jaar is geworden moet het naar school. U, als ouders, bent verplicht uw kind in te schrijven bij een door de wet erkende school of onderwijsinstelling. De kinderen moeten in totaal 7520 uren naar school gedurende 8 schooljaren. De onderwijsinspectie controleert dit.

De leerplicht is de wettelijke plicht die ouders hebben om er zorg voor te dragen dat hun kind ingeschreven is op een school en dat het kind de school bezoekt.

In bepaalde gevallen is het mogelijk om verlof aan te vragen. Dat verzoek moet altijd schriftelijk en minimaal 6 weken voor de betreffende verlofdatum gedaan worden. U kunt het formulier ophalen bij de directie van de school, of u kunt het formulier HIER  downloaden. Op dat formulier staan ook de voorwaarden vermeld voor afgeven van toestemming. De directeur beslist of het verlof wordt toegekend. U krijgt het formulier met de beslissing ondertekend weer terug.

Waarschuwing:

De directeur/schoolleider is verplicht de leerplichtambtenaar melding te doen van ongeoorloofd schoolverzuim. Tegen de ouders die hun kind(eren) zonder toestemming van school houden kan proces-verbaal worden opgemaakt.