Search

Medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad (MR) houdt zich bezig met beleidsmatige zaken van de school. Zo

wordt er in de MR onder andere gepraat over het schooljaarplan, het onderwijskundig beleid

en de formatie.

De medezeggenschapsraad wordt gevormd door twee ouders en twee personeelsleden.

Deze leden worden op de zakelijke ouderavond gekozen voor een periode van twee jaar. De

directeur kan als adviseur bij de vergaderingen aanwezig zijn. De vergaderingen van de MR

zijn openbaar.